Number of the records: 1  

Akademická príručka

  1. MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján. Akademická príručka. 2. doplnené vydanie. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

Number of the records: 1