Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov

Radi by sme Vás ubezpečili, že Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame v úplnom súlade s novým „nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“, tiež známym pod skratkou GDPR (ďalej len Nariadenie). Nariadenie sa uplatňuje od .

 1. Kto je správcom vašich osobných údajov?

  Správcom osobných údajov je Slovenská technická univerzita. S prípadnými otázkami alebo požiadavkami na uplatnenie práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť:
  • osobne pri návšteve knihovny
 2. Aké osobné údaje spracovávame?

  Spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb čitateľom, ďalej aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili i naše oprávnené záujmy. Spracovávame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:
  • Základné identifikačné údaje - patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, tituly, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, identifikačný kód preukazu, identifikačné údaje z externých systémov a pod.
  • Kontaktné údaje - e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa
  • Popisné údaje - ide o štatistické údaje typu vek, pohlavie, vzdelanie, zamemstnanie
  • Údaje o inej osobe - identifikačné a adresné údaje zákonného zástupcu, oprávnenej osoby, ručiteľa
  • Transakčné údaje - história výpožičkových operácií, dlhy a platby za služby
  • Profil čitateľa v online katalógu - história vyhľadávania, obľúbené zdroje a dokumenty, hodnotenie, štatistika prihlásenia
  Nespracúvame žiadne citlivé údaje. Vaše osobné údaje v knižnično-informačnom systéme sú uložené do šifrovanéj časti databázy.
 3. Na aké účely ich spracovávame?

  1. Spracovanie na základe zmluvy
   Zmluvou je registrácia čitateľa do knižnice. Účely spracovania osobných údajov sú okrem iného:
   • Evidencia používateľov, s ktorými máme uzavretú zmluvu (registrovaní čitatelia)
   • Poskytovanie knihovníckych, informačných a ďalších služieb na základe zákona o knižniciach a bližšie vymedzených knižničným poriadkom
   • Zasielie správ priamo sa vzťahujúcich k vykonávaniu týchto služieb
  2. Spracovanie na základe oprávnených záujmov správcu dát
   • Ochrana knižničného fondu pred podvodmi
   • Vymáhanie pohľadávok
   • Informovanie čitateľov o službách a podujatiach organizovaných knižnicou
  3. Spracovanie na štatistické účely
   Po skončení Vašej registráci a uplynutí doby, počas ktorej uchovávame osobné údaje, sú niektoré údaje ďalej spracované na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.
 4. Aké subjekty majú prístup k vašim údajom?

  Aby sme zaistili kvalitné poskytovanie knižničných a informačných služieb, je nevyhnutné, aby mali prístu k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty, externí spracovatelia. Ide predovšetkým o dodávateľa knižnično-informačného systému ARL, spoločnosť COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.. So všetkými spracovateľmi máme samozrejme kvôli ochrane Vašich osobných údajov uzatvorenú písemnú zmluvu o korektnom spracovaní osobných údajov.
 5. Ako dlho máme uložené vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy o registrácii čitateľa, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po skončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s registračnou zmluvou uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne nutnú dobu, a to 1 roku. Dôvody takéhoto uchovávania sú napríklad:
  • Ochrana knižničného fondu - dodatočné zistenie poškodenia
  • Zjednodušenie prípadnej opakovanej registrácie používateľa uchovanie jeho dát (napr. čitateľská história)
  • Riešenie prípadných právnych nárokov
 6. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

  Nariadenie GDPR pre Vás zavádza nasledujúce práva:
  • Právo na informace o spracovaní Vašich osobných údajov - plníme touto informačnom stránkou alebo sa na náš môžete obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch
  • Právo na prístup k osobnýchm údajom - k väčšine osobných údajov sa dostanete cez svoje konto čitateľa, podrobný výstup si môžete vyžiadať v knižnici
  • Právo na zmenu osobných údajov - máte možnosť požiadať o zmenu Vašich osobných údajov v knižnici, vybrané kontaktné údaje si môžete zmeniť po prihlásení do svojho konta čitateľa
  • Právo na prenositeľnosť údajov - môžete požiadať v knižnici o vyexportovanie Vašich osobných údajov v strojom spracovateľnom formáte
  • Právo na výmaz (právo na zabudnutie) - máte možnosť požiadať o výmaz svojich osobných údajov v knižnici, po vysporiadaní všetkých záväzkov a splnení podmienok na ukočenie registrácie, tzn. prestanete byť naším čitateľom. Ako aktívny čitateľ, bez ukončenia registrácie, môžete požiadať o jednorázovú alebo trvalú anonymizáciu Vašej histórie výpožičiek (starších než 1 roku). Prídete tým ale o štatistiku vašich výpožičných operácií, upozorňovanie na skôr vypožičané tituly alebo prepojenie s históriou vašich poplatkov.
  • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov - môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorový orgná, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. č.: +421 2 3231 3220, webové stránky www.uoou.sk