Number of the records: 1  

Možnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranom podniku

 1. Title statementMožnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranom podniku
  Main entry-name Vlčková, Andrea (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Another responsib. Sirotiak, Maroš Z1 (Thesis advisor) - MTF Katedra environmentálneho inžinierstva
  Translated titlePossibilities of nitrogen oxide emissions reduction in selected company
  Issue data2018
  FacultyMTF
  Date of acceptation05.06.2018
  Degreee discipline8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Degree programI-IBE
  Subj. Headingsznečisťujúce látky
  oxidy dusíka
  cementársky priemysel
  SNCR
  environmentálna bezpečnosť
  air pollutant
  nitrogen oxides
  cement industry
  SNCR
  environmental safety
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138773
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13825Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable