Number of the records: 1  

Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže = Algorithm of the electric power take-off control in dependence on balanced load

  1. elektrická energia. odber elektrickej energie. energetický manažmentRoth, Róbert Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže = Algorithm of the electric power take-off control in dependence on balanced load : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. -- 61 s 1 CD-ROM + prílohy. -- Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov. -- Študijný odbor: 5.2.14 automatizácia. Schreiber, Peter, 1960-

Number of the records: 1