Number of the records: 1  

Diversification of activities - supposition of rural settlements space development

  1. ILKOVIČOVÁ, Ľubica - ILKOVIČ, Ján. Diversification of activities - supposition of rural settlements space development = Diverzifikácia aktivít - predpoklad priestorového rozvoja rurálnych sídiel. In Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác/Anthology of reviewed scientific papers. 10 September 2019. Nitra, Slovakia. 1. vyd. Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, S. 22-29. ISBN 978-80-552-2068-0.
Number of the records: 1