Number of the records: 1  

The influence of the building industry on protection of the living environment

  1. BARAN, Dušan - RANUŠA, Martin. The influence of the building industry on protection of the living environment. In Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia, Bratislava, SR, 7. december 2012. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s.14-19. ISBN 978-80-223-3347-4. M*
Number of the records: 1