Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

Kolesárová, Karin
book