Search results

 1. Hydroekologický návrh tvorby mokradí na poľnohospodársky nevyužívaných plochách riadenými záplavami : Hydraulický model kanálovej sústavy v oblasti Čierna voda Senné
  Šoltész Andrej ; V170  Kamenský Jozef Čubanová Lea ; V170 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 19 s
  Modelovanie hydraulické mokrade modeling wetland kanálová sústava canal network
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Hydraulická analýza dotácie vody na úpravu vodného režimu pôd v oblasti SENNÉ : čiastková správa projektu UNDP "Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine"
  Šoltész Andrej ; V170  Kamenský Jozef Čubanová Lea ; V170 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 44 s
  hydraulická analýza vodný režim pôdy ekologický management hydraulic analysis soils water regime ecological management
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku Krpeľany - Ružomberok malými vodnými elektrárňami
  Dušička Peter ; V170  Čubanová Lea ; V170 Kamenský Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 36 s
  hydroenergetický potenciál životné prostredie malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. MVE Dobrohošť - fyzikálny výskum vtokovej časti MVE : Kontrolný výpočet strát
  Dušička Peter ; V170  Kamenský Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 8 s
  small hydro power plant physical research inflow of water fyzikálny výskum vtokový objekt malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Hladinový režim na sústave tokov Bodrog,Ondava,Latorica a Laborec po výstavbe Hate na rieke Bodrog : Komentár k modelom a simulačným výpočtom.Výsledky výpočtov
  Kamenský Jozef  Čubanová Lea ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 22 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Sprietočnenie Tice. Popis systému - Hydraulika povrchových vôd. : INTERREG IIIA
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 35 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. MVE Mošon II - odborný posudok k projektovej dokumentácii
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Kamenský Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 13 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Zemplínska vodná cesta : Projektová štúdia úpravy korýt pre plavbu
  Možiešik Ľudovít ; V170  Šulek Peter ; V170 Cabadaj Roman ; V170 Kamenský Jozef Hašková Lea ; V170 Rumann Ján ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 152 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Hydrológia povrchových vôd - súčasný stav.Sumarizácia a analýza podkladových materiálov : Čiastková správa k projektu Interreg IIIA
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170 Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 75 s
  výskumná správa
  book

  book

 10. Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd a s tým spojený návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Kamenský Jozef Květon Radomil ; V170 Fialíková Barbora Gramblička Miroslav ; V170 Čubanová Lea ; V170 Kallayová Linda Caban Marián Slabá Vladimíra Macková Michaela
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2007 . - 95 s
  vodné dielo hladinový režim podzemných vôd časový vývoj water work surface water regime of groundwater
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book