Search results

 1. Počítačová podpora v archeológii 2019
  Gálová Linda  Rášová Alexandra ; 010130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 248-250
  archeológia archaeology konferencia conference GIS GIS
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Flood mapping for the Latorica river basin – hydraulic modelling in GIS environment
  Šoltész Andrej ; 010170  Kamel Ammar Hatem Baroková Dana ; 010170 Květon Radomil ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 177-187
  floodplain analysis flood mapping GIS MIKE 11
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Probabilistic visibility analysis in GIS using digital elevation model "DMR-3.5"
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  visibility viditeľnosť digital terrain model digitálny model reliéfu GIS
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Identifikácia rôznych reprezentácií priestorových objektov v geografických informačných systémoch na základe určenia miery ich podobnosti
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2014 : . S. 17-27
  GIS identifikácia neistota GIS identification uncertainty miera podobnosti similarity measure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Modelovanie faktorov ovplyvňujúcich viditeľnosť v prostredí GIS
  Rášová Alexandra ; V130 
  Geomatika v projektech 2014 : . s. 28-29
  analýza viditeľnosti GIS GIS viditeľnosť viewshed analysis visibility
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 6. Implementation of the selected principles of the fuzzy set theory into spatial database system and GIS
  Ďuračiová Renata ; V130 
  SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . P. 627-634
  fuzzy množiny fuzzy sets GIS GIS modelovanie neistoty priestorová databáza spatial database SQL uncertainty modeling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Aktuálne otázky modelovania a reprezentácie objektov v priestorových databázach
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD-ROM, [12] s.
  GIS GIS kvalita priestorových dát priestorová databáza priestorové dátové typy spatial data quality spatial data type spatial database SQL
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Modelovanie neistoty digitálneho výškového modelu pre analýzy v GIS
  Rášová Alexandra ; V130 
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [8] s.
  digital terrain model digitálny model reliéfu GIS GIS Monte Carlo method Monte Carlo metóda neistota uncertainty
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií
  Štefanec Branislav ; V280 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [5] s.
  GIS GIS kanalizácia matematický model mathematical model sewer system vodovod water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Integrácia heterogénnych geopriestorových dát z hľadiska modelovania neurčitosti
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Enviro-i-Fórum 2013 [elektronický zdroj] : . s.54-58
  GIS GIS heterogeneous data integration integrácia heterogénnych dát neurčitosť priestorová databáza priestorové dáta spatial data spatial database uncertainty
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article