Počet záznamov: 1  

Podniková ekonomika

  1. VOCHOZKA, Marek - MULAČ, Petr - A KOL. Podniková ekonomika. Praha : Grada Publishing, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1. M*