Výsledky vyhľadávania

 1. Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach
  Kušnirák David  Zeyen Hermann Bielik Miroslav Putiška René Mojzeš Andrej Brixová Bibiana Pašteka Roman Dostál Ivan Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Hók Jozef Bošanský Marián Krajňák Martin
  Geologica Carpathica : . Vol. 71, no. 1 (2020), s. 3-13
  geophysical method tektonika geofyzikálne meranie fyzikálne modelovanie
  http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/71-1/article-931/#
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Ambient radioactivity on a reconnaissance study tour of Bratislava - Dubai - Kathmandu - Nepal Himalaya
  Mojzeš Andrej  Bielik Miroslav Marko František Madarás Ján Fekete Kamil Siman Pavol Papčo Juraj ; 010130 Sigdel Ashok Acharya Subash
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 50, no. 2 (2020), online, s. 201-221
  geofyzika geophysic rádioaktivita radioactivity
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089406879&origin=resultslist
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: new possibilities for interpretation of anomalous gravity fields
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Kušnirák David Bošanský Marián Papčo Juraj ; 010130 Szalaiová Viktória Krajňák Martin Marušiak Ivan Mikuška Ján Bielik Miroslav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 47, no. 2 (2017), s. 81-94
  complete Bouguer anomaly gravimetry geology úplná Bouguerova anomália gravimetria Geológia
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/congeo.2017.47.issue-2/congeo-2017-0006/congeo-2017-0006.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. National Gravimetric Database of the Slovak Republic
  Zahorec Pavol  Pašteka Roman Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Kušnirák David Pánisová Jaroslava Krajňák Martin Vajda Peter Bielik Miroslav Marušiak Ivan
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 113-125 [1,3 AH]
  gravimetry complete Bouguer anomaly geophysical methods gravimetria databáza slovenského gravimetrického mapovania úplná Bouguerova anomália
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000063
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Contributions to the Creation of New Generation Bouguer Anomaly Map from Slovak Republic Territory
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 28
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly terrain correction terénna korekcia gravimetria gravimetry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Some Interesting Facts about Correlation Between Gravity Anomalies and Heights with Implications Towards the Correction Density Estimation
  Mikuška Ján  Marušiak Ivan Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Pašteka Roman Bielik Miroslav
  AGU Fall Meeting . [1] p.
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly digital model of topographic mass density digitálny model hustoty topografických hmôt topokorekcia terrain correction
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Up-to-date Terrain Correction Evaluation within the Gravity Database of the Slovak Republic
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Marušiak Ivan Mikuška Ján Papčo Juraj ; V130 Bielik Miroslav
  AGU Fall Meeting . [2] p.
  terénna korekcia terrain correction databáza slovenského gravimetrického mapovania gravimetric mapping úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 8. Recalculation of regional and detailed gravity database from Slovak Republic and qualitative interpretation of new generation Bouguer anomaly map (poster)
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; V130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [2] p.
  gravimetria gravimetry topokorekcia topocorrection úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Recalculation of regional and detailed gravity database from Slovak Republic and qualitative interpretation of new generation Bouguer anomaly map (abstract)
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; V130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  gravimetria gravimetry topokorekcia topocorrection úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-9439.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí
  Papčo Juraj ; V130  Kostelecký Jan (rec.) Bielik Miroslav (rec.) Švabenský Otakar (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 138 s
  ISBN 978-80-227-4039-5
  permanent GNSS observations geodynamics epoch-wise GNSS observations deformation of the Earths Surface GNSS Geodynamics network TATRA deformácia zemského povrchu geodynamika GNSS permanentné merania GNSS geodynamická sieť TATRY epochové merania GNSS
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha