Výsledky vyhľadávania

 1. Šmyková odolnosť fragmentu dosky v pretlačení overená experimentálnym testom
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 212-217
  lokálne podopretá doska experiment nelineárna analýza pretlačenie šmyková odolnosť flat slab non-linear analysis punching shear resistance
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Strengthening of flat slabs to increase in shear resistance using post-installed shear reinforcement
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110
  Proceedings of the 2021 session of the 13th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . online, s. 76-82
  flat slab post-installed shear reinforcement punching lokálne podopretá stropná doska dodatočne vložená šmyková výstuž pretlačenie
  https://phdsymp2020.sciencesconf.org/data/book_phdsymp2020_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Experimental analysis of flat slab locally supported by an elongated column
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  27th Concrete Days 2020 : . S. 111-116
  flat slabs punching elongated column support shear capacity bezprievlaková doska pretlačenie stenový stĺp šmyková odolnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Behavior of the experimental flat slab specimen supported by an elongated column
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27th Concrete Days 2020 : . S. 87-93
  flat slab punching punching resistance bezprievlaková stropná doska pretlačenie šmyková odolnosť v pretlačení
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Failure analysis of collapsed parking garage building due to punching
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Vidaković Aleksandar ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering Failure Analysis . No. 129, (2021), [13] s., art. no. 105712
  flat slab punching progressive collapse failure analysis bezprievlaková doska pretlačenie progresívne zlyhanie analýza porušenia
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630721005732
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Safety of the Models for Assessment of Punching Resistance of Flat Slabs with Openings Adjacent to the Columns
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 186-192
  punching flat slab openings non-linear analysis pretlačenie lokálne podopretá doska otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Neistoty pri nelineárnom modelovaní zlyhania pretlačením v lokálne podopretých doskách bez šmykovej výstuže
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 458-463
  pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov punching nonlinear analysis fracture energy finite elements
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Predikcia odolností proti pretlačeniu lokálne podopretých dosiek vystužených FRP výstužou
  Kováčik Miroslav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 464-470
  FRP výstuž lokálne podopreté dosky pretlačenie stupeň vystuženia flat slabs punching fiber reinforced polymer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Experimentálna analýza dosky s otvormi lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 211-218
  bezprievlaková doska pretlačenie odolnosť v pretlačení flat slab punching punching resistance
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Bezpečnosť modelov na predikciu šmykovej odolnosti bezprievlakových dosiek s otvormi pri stĺpoch
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok