Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k metodike posudzovania hydraulickej kapacity stokových sietí s veľkým počtom čerpacích staníc
  Sokáč Marek ; V280 
  Odpadové vody 2014 : . S. 73-77
  čerpacia stanica hydraulic capacity hydraulická kapacita návrh stokovej siete pumping station sewer system design
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Sewer system of public sewerage in Slovakia
  Bronišová Monika ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Technical progress in sanitary engineering . s.5-17
  kanalizačné systémy permitted pollution limits povolené imisné limity public sewerage sewer system design verejná kanalizácia
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. The alternative sewer system design in flat areas considering sewer type
  Stanko Štefan ; V280  Skip Borys
  Technical progress in sanitary engineering . s.174-181
  flat areas návrh kanalizácie rovinaté územie sewer system design
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. The alternative sewer system design in flat areas considering sewer type (abstract)
  Stanko Štefan ; V280 
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.137
  flat areas návrh kanalizácie rovinaté územie sewer system design
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Štúdia odkanalizovania obce Lietavská Svinná - Babkov
  Matej Dušan  Stanko Štefan ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.229-235
  hlavný zberač main collector odpadová voda sewer system design stoková sieť waste water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Voľba stokového systému vzhľadom na charakter územia
  Stanko Štefan ; V280 
  9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda : . s.97-104
  morfológia morphology návrh stokovej siete sewage network sewer system design stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok