Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel : Ročná technická správa o riešení úlohy APVV-20-003705 za rok 2008 - III.etapa
  Čubanová Lea ; V170 
  STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 43 s
  rybie priechody biokoridor fish passes biocorridor
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Hydraulická analýza dotácie vody na úpravu vodného režimu pôd v oblasti SENNÉ : čiastková správa projektu UNDP "Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine"
  Šoltész Andrej ; V170  Kamenský Jozef Čubanová Lea ; V170 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 44 s
  hydraulická analýza vodný režim pôdy ekologický management hydraulic analysis soils water regime ecological management
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Malá vodná elektráreň Budča : Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Šulek Peter (CRE) ; V170 Rumann Ján (CRE) ; V170 Cabadaj Roman (CRE) ; V170 Čubanová Lea (CRE) ; V170 Dušička Marian (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 26 s
  stavebné konštrukcie technická dokumentácia malá vodná elektráreň technical description building constructions
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Malá vodná elektráreň Hliník nad Hronom : Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Šulek Peter (CRE) ; V170 Rumann Ján (CRE) ; V170 Cabadaj Roman (CRE) ; V170 Čubanová Lea (CRE) ; V170 Dušička Marian (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 26 s
  technical description building constructions small hydro power plant stavebné konštrukcie technická dokumentácia malá vodná elektráreň
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Malá vodná elektráreň Majer : Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Šulek Peter (CRE) ; V170 Rumann Ján (CRE) ; V170 Cabadaj Roman (CRE) ; V170 Čubanová Lea (CRE) ; V170 Dušička Marian (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 26 s
  small hydro power plant technical description building constructions stavebné konštrukcie technická dokumentácia malá vodná elektráreň
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Malá vodná elektráreň na Hrone v lokalite Banská Bystrica - Majer
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Čubanová Lea (CRE) ; V170 Šulek Peter (CRE) ; V170 Rumann Ján (CRE) ; V170 Cabadaj Roman (CRE) ; V170 Mociková Iveta (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 91 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Malá vodná elektráreň na Hrone v lokalite Budča
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Čubanová Lea (CRE) ; V170 Šulek Peter (CRE) ; V170 Rumann Ján (CRE) ; V170 Cabadaj Roman (CRE) ; V170 Mociková Iveta (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 93 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Malá vodná elektráreň na Hrone v lokalite Hliník nad Hronom
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Čubanová Lea (CRE) ; V170 Šulek Peter (CRE) ; V170 Rumann Ján (CRE) ; V170 Cabadaj Roman (CRE) ; V170 Mociková Iveta (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 83 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Hydroekologický návrh tvorby mokradí na poľnohospodársky nevyužívaných plochách riadenými záplavami : Hydraulický model kanálovej sústavy v oblasti Čierna voda Senné
  Šoltész Andrej ; V170  Kamenský Jozef Čubanová Lea ; V170 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 19 s
  Modelovanie hydraulické mokrade modeling wetland kanálová sústava canal network
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 - ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja : Aktivita A4: Ichtyologická štúdia pred zahájením projektovania rybovodov
  Dušička Peter ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 35 s
  protection fish passes study ochrana rybie priechody
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha